OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

OM MARX ARKITEKTUR


FÖRETAGET

Företaget grund­ades 2012 och är verk­sam inom arki­tek­tur­om­rådet. Vi driver ett litet och per­son­ligt före­tag med ett stort kon­takt­nät såväl inom bygg­nads­bran­schen som inom forsk­ningen. Företaget är kapabelt att vara spin­deln i nätet för stora pro­jekt men åtar sig gärna även små pro­jekt med högt ställda ambi­tioner.

VANLIGA FRÅGOR OM ARKITEKTUPPDRAG

Mer specifikt strävar Marx arkitektur efter:

1. nytänkande,
Samma fråga har inte all­tid samma svar. "Hur ser en bra bo­stad ut?" är helt bero­ende av vem som ska flytta in där, "Hur ser en bra skol­miljö ut?" är helt bero­ende av vilken peda­gogik skolan till­ämpar eller vilken barn- skara som går där etc. Att se olikhet och utveckla en arki­tektur som passar för den speci­fika situa­tionen är därför viktigt.

2. hållbar,
Den som gestaltar arki­tektur har ett ansvar för den sociala och eko­logiska håll­bar­heten. Eko­log­iska material ska före­språ­kas utifrån deras håll­barhet då de: pro­du­ceras, tran­sport­eras, byggs, under sin livs­längd och vid åter­vinning. Exem­pelvis bör pro­dukter flera lager av olika samman­fogade material und­vikas då dessa för­svå­rar åter­vinning. Men håll­barhet rör också det sociala livet, vilket sam­hälle, rela­tioner och möjlig­heter skapar arki­tek­turen, vad sym­bol­iserar den och vilka värden mani­festerar den?

3. ekonomisk,
Genom det faktiska bygg­kunn­andet som finns inom före­taget sker ett samtal kring bygg­bar­heten i de arki­tekto­niska pro­jekten. I denna dialog om­arbe­tas de arki­tek­toniska pro­jek­ten för att nå en effe­ktiv bygg­pro­cess. Detta betyder inte att eko­nomin är över­ordnad, ibland gör arkitekt till­sammans med kund med­vetna val som är för­dyrande men där exempel­vis de este­tiska, funk­tionella eller eko­log­iska vinst­erna i den slut­liga pro­duk­ten är mång­faldigt vik­tigare.

4. välavvägd,
Även en stor byggnad eller miljö ska befolkas av männi­skor som har samma skala obero­ende av bygg­nadens/plat­sens. Arki­tek­turen ska bear­betas för att skapa mikro­miljöer där männi­skan inte känner sig bort­tappad och ute­lämnad. Detta betyder inte nöd­vändigt­vis att dessa mil­jöer ska vara små. Men i det stora ska det finnas en detalj­ering som rela­terar till männi­skans skala.

5. vacker och karaktäristisk arkitektur.
Varje byggnad oavsett hur liten den är ska ha kara­ktär, ett bär­ande kon­cept som binder ihop dess delar till en helhet. Slut­ligen menar Marx arkitektur att det vackra har för låg status i vårt sam­hälle. Vi tror att vacker är betydelse­fullt och efter­strävan­svärt.