OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

BYGGLOV PROJEKTERING AV VENTILATION


KV släggan bygg­des ut med ytterli­gare en våning lägen­heter. I sam­band med detta bygg­des ventila­tionen från restau­rangen i gatup­lan om. Om­bygg­naden över­klagades och Marx arkitektur fick i uppdrag att hitta en ny lösning samt söka bygglov för den alternativa dragningen. Istället för den tänkta dragningen på fasad upp till tak­nock togs en lösning fram där ventil­ationen går ned i käll­aren och pass­erar genom ett snick­eri och ut genom en mur till parkerings­platsen utanför bostads­rätts­fö­reningen.

Plats: KV Vildsvinet
Utförande: 2015

Bygglov ventilationsinstallation